Αγώνας Δρόμου - Δελφοί - Ολυμπία - 255 χιλ

Υπεύθυνη Δήλωση

Ο/Η παρακάτω υπογράφων ................................................του ...................... με αριθμό ταυτότητας / διαβατηρίου ........................................
που συμμετέχω με δική μου πρωτοβουλία στον Δόλιχο δρόμο (Δελφοί – Ολυμπία) 255 χιλιομέτρων και πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 26, 27 & 28 Απριλίου 2024, δηλώνω υπεύθυνα ότι:

Έχω λάβει γνώση των κανονισμών του αγώνα, τις δυσκολίες και του κίνδυνους που μπορούν να παρουσιασθούν στο περιβάλλον του αγώνα, καθώς και τις σωματικές και ψυχολογικές καταπονήσεις που υφίσταται ο αθλούμενος/η σε έναν τέτοιου είδους αγώνα.


Έχω υποβληθεί μετά τις 20/3/2024στον απαιτούμενο ιατρικό έλεγχο προκειμένου να συμμετάσχω στον αγώνα, δεν έχω κανένα πρόβλημα υγείας που να μην επιτρέπει την συμμετοχή μου όπως το αναφέρει και η ιατρική βεβαίωση που έχω προσκομίσει στην διοργάνωση που να απαγορεύει να συμμετάσχω σε αγώνα μεγάλης απόστασης και διάρκειας.


Δεν έχω καμία απαίτηση από την διοργάνωση του Δόλιχου και τους φορείς που την απαρτίζουν για οποιαδήποτε βλάβη της υγείας μου ή τραυματισμό μου κατά την διάρκεια του αγώνα ή μετά το πέρας αυτού φέροντας αποκλειστικά ο ίδιος την ευθύνη της συμμετοχής μου και οποιουδήποτε συμβάντος.


Απαλλάσσω τους διοργανωτές από κάθε ευθύνη και παραιτούμαι του δικαιώματος οποιασδήποτε αποζημίωσης για τις παραπάνω περιπτώσεις ή οποιαδήποτε άλλο λόγο.

Ο δηλών/Η δηλούσα

 

 

 

 


Ημερομηνία ........./........../2024

 

 

Εκτύπωση Δήλωσης

all rights reserved | developed by Jetnet ©